Kosten van coaching

Het honorarium voor de werkzaamheden van de coach bedraagt bij Individuele coaching € 125,00 per uur, in twee- of drietal € 150,00 per uur en bij Teamcoaching € 175,00 per uur.

Deze tarieven zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.

Het honorarium is niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een oplossing. Zo is de neutraliteit van de coach gewaarborgd.

Onder het uurtarief vallen o.a.: het voorbereiden, verwerken en voeren van coachgesprekken, bestudering stukken, voeren van besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg, reistijd en alles wat de coach nuttig en nodig acht in het belang van een goed verloop en/of uitkomst van de coaching. Het eerste halfuur reistijd wordt niet in rekening gebracht.

Voorts komen voor rekening van de (opdrachtgever van de) coachee alle eigen en overige directe en indirecte kosten van de coaching, zoals eventuele huur van ruimtes en reiskosten, vermeerderd met wettelijk verschuldigde BTW.

< terug