Kosten van arbeidsmediation

Het honorarium voor de werkzaamheden van de mediator bedraagt € 150,00 per uur (exclusief de wettelijk verschuldigde BTW).
Het honorarium is niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een oplossing. Zo is de neutraliteit van de mediator gewaarborgd.

Doorgaans worden de kosten voor mediation in gelijke delen door de partijen gedragen. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.
Bij arbeidsconflicten is het vrij gebruikelijk dat de werkgever de totale kosten van een mediation op zich neemt.

Mediation wordt ook vaak door de rechtsbijstandverzekering vergoed (raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw polis).

Onder het uurtarief vallen o.a.: de mediationgesprekken, bestudering stukken, voorbereiding, verwerking en voeren van besprekingen, correspondentie en telefonisch overleg, opstellen van (tussentijdse)overeenkomsten, reistijd en alles wat de mediator nuttig en nodig acht in het belang van een goed verloop en/of uitkomst van de Mediation. Het eerste halfuur reistijd komt niet ten laste van partijen.

Voorts komen voor rekening van de partijen alle eigen en overige directe en indirecte kosten van de mediation, zoals eventuele huur van ruimtes, reiskosten, evenals honoraria en kosten van eventuele bij de mediation (door de mediator) betrokken derden, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Hetzelfde geldt t.a.v. de met instemming van de partijen ingeschakelde co-mediator.

< terug