U heeft een arbeidsconflict over...

De verhoudingen op het werk, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden of over de taken en het werk zelf. Arbeidsconflicten spelen zich vaak af in de schaduw van de wetgeving: Wet Verbetering Poortwachter, Arbowet en Arbeidsrecht. Conflicten tussen directeur-bestuurder en de Ondernemingsraad doen zich voor tegen de achtergrond van de Wet op de Ondernemingsraden.

In vrijwel alle gevallen brengt een arbeidsconflict, naast persoonlijk leed, ook reputatieschade tot gevolg. Zowel bij de organisatie als bij de persoon. En bij het laten voortbestaan kosten arbeidsconflicten veel geld en energie.

De Kwestie begeleidt bij arbeidsconflicten, samenwerkingsproblemen, ontslagzaken en conflictgerelateerd ziekteverzuim.
In (dreigende) conflictsituaties kan een onafhankelijke, neutrale mediator partijen sneller en effectiever naar een voor alle partijen acceptabel resultaat begeleiden, dan iemand van de organisatie zelf.

De mediation kan, afhankelijk van de situatie en omstandigheden, tot doel hebben de re-integratie van de (zieke) werknemer in het arbeidsproces, maar ook beëindiging van het dienstverband. Vaak is de uitkomst van een mediationtraject het onder heldere voorwaarden herstellen en continueren van de arbeidsrelatie. Maar het kan dus ook een uitkomst zijn dat partijen op een goede manier de arbeidsverhouding beëindigen en afscheid van elkaar nemen.

Een mediation verslechtert uw positie bij de rechter niet. Wat er in de mediation ter tafel is gekomen mag niet aan de rechter worden overgebracht. Alles wat naar voren komt is en blijft vertrouwelijk. Beide partijen beloven dit aan elkaar voordat een mediation van start gaat. Als tijdens de mediation blijkt dat een oplossing niet gevonden kan worden, staat de weg naar de rechter of arbiter nog altijd open.

< terug